අප වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කරන කාලය අතරතුර ඔබට සිදුවන අපහසුතාවයට අපගේ කණගාටූව !

0
පුතුට පිහියෙන් ඇන ගෙලවැල ලා ගත් මවගේ දිනපොත පුතුට පිහියෙන් ඇන ගෙලවැල ලා ගත් මවගේ දිනපොත

ඊයේ හිමිදිරියේ  තම පුතුට පිහියකින් ඇන මරණයට පත් කිරිමට උත්සහ ගත් මවක් පසුව ගෙල වැලලාගෙන මියයාමේ...

0
චෝදනාවකට ලක්වූ තරුණයාට DNA වාර්තාව නිදහස ලබාදෙයි චෝදනාවකට ලක්වූ තරුණයාට DNA වාර්තාව නිදහස ලබාදෙයි

බාලවයස්කාර දැරියක අපයෝජනය කර ගැබිනියක් බවට පත්කළේ යැයි අධිචෝදනා ලබා සිටි විත්තිකරුවෙකු එම චෝදනා...